Studijní program - řádná výchova osob

Citát:

“Řádná výchova je cesta k nejvyššímu stupni vzdělání, vyspělosti a moudrosti člověka, společnosti a státu.“
Autor: Ladislav Boldi

Úvod:

Žádný akademický titul na světě neposkytuje tak vysoké záruky vzdělanosti, jako právě řádná výchova, která má mimořádně příznivý vliv nejen na kvalitu životní úrovně člověka, ale i na bezpečnost státu a jeho sociální, ekonomickou a duchovní prosperitu. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byly všechny tři vědní obory, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína co nejdříve začleněny do vyučovacího programu nejen na všech stupních vzdělávací soustavy ale i do všech ostatních sociálních a specializovaných zařízení, ve kterých se uplatňuje všeobecné vzdělávání osob.

Kapitola 1.

Vědní obory jakými jsou “řádná výchova” tvoří 3 stěžejní základní směry, jimiž jsou:

 1. sebekázeň
 2. pevný řád
 3. disciplína

Kapitola 2.

Tradiční studijní předměty, mezi které patří čtení, psaní, nebo počítání, se lze v jistém časovém horizontu spolehlivě naučit, ale vědním oborům, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína, se člověk učí celý svůj život.

Kapitola 3.

Dosud nikde na světě nebyla vytvořena universální didaktická příručka o řádné výchově, podle které by mohli vyučovat nejen učitelé a pedagogové na všech stupních vzdělávací soustavy, ale především i samotní rodičové.

Kapitola 4.

Řádná výchova” jako studijní program mající 3 vědní obory, jimiž jsou – sebekázeň, řád a disciplína je základním stavebním kamenem, na kterém musí být budován veškerý vzdělávací systém.

Kapitola 5.

Sebekázeň, řád a disciplína nejsou jen vědní obory, ale i filosofické proudy ve kterých je obsažena většina lidských a morálních hodnot.

Kapitola 6.

Sebekázeň je symbolem:

 1. trpělivosti
 2. píle
 3. cílevědomosti
 4. statečnosti
 5. pevné vůle
 6. odhodlání
 7. důslednosti
 8. pečlivosti
 9. respektu
 10. zodpovědnosti

Kapitola 7.

Řád, je symbolem:

 1. systémovosti
 2. uspořádání
 3. utříděnosti
 4. zakotvení
 5. pořádku
 6. struktury
 7. úpravy
 8. formy
 9. sounáležitosti

Kapitola 8.

Disciplína, která je symbolem:

 1. vytrvalosti
 2. přísnosti
 3. ukázněnosti

Kapitola 9.

Bez tří vědních oborů, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína nelze budovat žádný vzdělávací systém, neboť jsou základním stavebním prvkem v rámci rozvoje osobnosti člověka, společnosti a státu.

Kapitola 10.

Sebekázeň, řád a disciplína jsou lidskými hodnotami, ze kterých se rodí morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, která je budována na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Kapitola 11.

Na třech vědních oborech, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína je budován i institut “dobrých mravů” o němž se zmiňuje i občanský zákoník. Dobrými mravy se rozumí naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, která je budována na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Kapitola 12.

Důvodů, proč dodnes nebyl studijní předmět, jakým je „Řádná výchova“, včleněn do vyučovacího programu ani na jednom ze stupňů vzdělávací soustavy, je hned několik:

 1. Rodiče, učitelé či reprezentanti veřejného života metodiku o řádné výchově nikdy sami nestudovali, a tudíž nemají o tomto vzdělávacím předmětu žádné vědomosti.
 2. O sebekázni, pevném řádu a disciplíně je možné druhé vzdělávat pouze pod podmínkou, že sami rodičové, učitelé a další reprezentanti veřejného života jdou všem ostatním vždy příkladem. Žádný jiný způsob, jak vzdělávat druhé, než že sám jít ostatním příkladem, neexistuje. 
 3. Vzdělávací metodika o sebekázni, pevném řádu a disciplíně je nedílnou součástí institutu „dobrých mravů“, který je nutný uplatňovat v osobním, profesním i veřejném životě. Dobrými mravy se rozumí naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, která je budována na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 4. Lidem nebylo nikdy dostatečně vysvětleno, že za každým velkým a poctivým úspěchem stojí vždy a pouze sebekázeň, pevný řád a disciplína, kterou je nutné uplatňovat a prosazovat v osobním, profesním i veřejném životě.

Kapitola 13.

U každého z nás může v osobním, profesním i veřejném životě dojít k lecjakému selhání, ale stále musíme mít snahu a odvahu vrátit se k důstojnému způsobu života prostřednictvím nastolení sebekázně, řádu a disciplíny, abychom svým nezodpovědným jednáním a chováním neohrožovali bezpečnost a zdraví spoluobčanů, ani jejich kvalitu životní úrovně a sociální jistoty.

Kapitola 14.

Je zcela prokazatelné, že všechny 3 vědní obory, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína, mají naprosto mimořádný a celoživotní vliv na:

 1. Bezpečnost občana, společnosti a státu 
 2. Kvalitu životní úrovně občana, společnosti a státu
 3. Zdravotní integritu občana, společnosti a státu
 4. Morální integritu občana, společnosti a státu
 5. Sociální integritu občana, společnosti a státu
 6. Duchovní integritu občana, společnosti a státu

Kapitola 15.

Je prokazatelné, že - sebekázeň, řád a disciplína, jsou tři vědní obory, u kterých je nutné absolvovat zkoušky celý život, neboť vždy může dojít ze strany člověka, společnosti a státu k lecjakému selhání.

Kapitola 16.

Řádná výchova je cesta k nejvyššímu stupni vzdělání, vyspělosti a moudrosti člověka, společnosti a státu.